ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ทต.ทุ่งหลวง 5
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ทต.ทุ่งหลวง 7
3 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ (ถังประปาเทศบาล) หมู่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 21
4 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวเป็นระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 13
5 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ม. 12 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 20
6 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาพร้อมเดินท่อส่งน้ำ ม. 16 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 9
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู เรียบถนนสายพุพลับ-บ้านเนิน ม.4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 8
8 ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารบริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 12
9 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ทต.ทุ่งหลวง 34
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมฯ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทต.ทุ่งหลวง 39
11 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์(สระสวนสมุนไพร) ม.15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 20
12 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยช์ บริเวณบ้านลุงเทียน ม.4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 19
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 ทต.ทุ่งหลวง 18
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 49 คน ทต.ทุ่งหลวง 19
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านเนินทอง หมู่ 11 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 24
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ทต.ทุ่งหลวง 21
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 20
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทุ่งหลวง ซอย 49 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 20
19 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านเนินทอง หมู่ 11 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 21
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 28
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าอ่างเก็บน้ำบ้านเนินทอง หมู่ 11 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 93
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ทต.ทุ่งหลวง 26
23 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาจอน-อ่างหิน ม.10 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ทุ่งหลวง 23
24 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย 1 (ศาลเจ้า-หนองไร่) ช่วงที่ 1 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ทุ่งหลวง 25
25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย 1 (ศาลเจ้า-หนองไร่) ช่วงที่ 2 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ทุ่งหลวง 25
26 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปล้อง-หนองน้ำใส (สระบ้านลูงธูป) ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.ทุ่งหลวง 25
27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปล้อง-หนองน้ำใส (สระบ้านลุงธูป) หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 23
28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาจอน-อ่างหิน หมู่ 10 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 25
29 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย 1 (ศาลเจ้า-หนองไร่) ช่วง 2 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 23
30 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกริต สายทุ่งหลวง ซอย 1 (ศาลเจ้า-หนองไร่) ช่องที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทต.ทุ่งหลวง 27

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1QR Code
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้22
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้110
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว734
mod_vvisit_counterเดือนนี้232
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1765
mod_vvisit_counterทั้งหมด100204

We have: 5 guests online
ไอพีคุณคือ: 3.235.239.156
วันนี้: ก.ค. 07, 2020เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทยลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3222-9971