ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 244
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง รายนางจุฬาลักษณ์ ม่วงแดง บ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหล่ามะละกอ-โฉลกแดง ซอย 6 หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองมะค่า-คลองชลประทาน ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองน้ำใส ซอย 5 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง-หนองเด่น (ไซโล) ซอย 5 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย 41 ม.4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย 28 ม.15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหลวง ซอย 14 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2565
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น กองสาธารณสุข นางสาวสุนีย์ เอี่ยมเอิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2565