ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่เทศบาล

    อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้ 
 
    1.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546  ได้กำหนด อำนาจหน้าที่
ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่
    (1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
    (2)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
    (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    (4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    (5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
    (6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
    (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
    (8)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 
    2.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546  ได้กำหนด อำนาจหน้าที่
ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่
      (1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
      (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
      (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
      (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
      (5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
      (6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
      (7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      (8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
      (9)  เทศพาณิชย์
 
    3.และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 ให้เทศบาล
มีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง  ดังนี้
      (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
      (2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
      (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
      (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
      (5)  การสาธารณูปการ
      (6)  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
      (7)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
      (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
      (9)  การจัดการศึกษา
    (10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    (11)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
    (13)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    (14)  การส่งเสริมการกีฬา
    (15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    (16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
    (17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    (18)  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
    (19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
    (20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
    (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
    (22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
    (23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่นๆ
    (24)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    (25)  การผังเมือง
    (26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
    (27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
    (28)  การควบคุมอาคาร
    (29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    (30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    (31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

สำนักปลัดเทศบาล

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการเทศบาลประกอบด้วยส่วนราชการภายใน   

 

กองคลัง

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา
งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ
การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับ
การพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำ ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและ
เขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย  

กองการศึกษา

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข