มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 10 results.
รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่องนโยบายไมรับของขวัญ ( No Gift Policy )
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564