แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 20 results.
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 5 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563