เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Displaying 1-5 of 6 results.
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
(o34)เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล