การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
(o37) รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน