รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

Displaying 1-5 of 13 results.
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ประกาศรายงานแสดงผลงานที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564