รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

Displaying 1-5 of 11 results.
ประกาศรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ประกาศรายงานแสดงผลงานที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563