เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 169 results.
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 14/2567
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 3 ปี 2567
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 13/2567
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 12/2567