ข่าวการเงิน

 ประเภท :  16 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายการงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท :  6 ตุลาคม 2566 ขอส่งประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประกาศประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 16 เมษายน 2564 รายงานรายรับ-รายจ่าย 6 เดือนตุลาคม-มีนาคม ปีงบประมาณ 2564
 ประเภท :  18 มกราคม 2564 ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2563 ประกาศเผยแพร่งบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563