การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-4 of 4 results.
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(o37) รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน