วันที่ประกาศหัวข้อ
21 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายนายวสันต์ จิตรตระวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายนางสาวจำเนียร ธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20
โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
6
เมื่อวาน
35
เดือนนี้
557
เดือนก่อน
461
ปีนี้
1,018
ปีก่อน
15,822